Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę ((dot. modernizacji stacji SRP Brzeszcze Klonowa)

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę (dot. modernizacji stacji SRP Brzeszcze Klonowa)
23.05.2024

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącej sieci gazowej redukcyjno - pomiarowej oraz budowa nowej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej o przepustowości Q = 300 Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja stacji SRP Brzeszcze Klonowa - opracowanie dokumentacji projektowej" w zakresie rozbiórki istniejącej stacji oraz budowie nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zawiadomienie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach - KLIKNIJ
 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 1a, w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2024.551 tekst jednolity) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572 tekst jednolity),

zawiadamiam,
o wszczęciu 4 kwietnia 2024 r., przed Wojewodą Małopolskim, postępowania administracyjnego, na wniosek z 02.04.2024 r. (uzupełniony 8 maja 2024 r. na wezwanie z 17 kwietnia 2024 r.) złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, działającego przez pełnomocnika, Mateusza Szymalskiego (pełnomocnictwo nr ŚWI/266/2023
z 28.06.2023 r.)

w sprawie
wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącej sieci gazowej redukcyjno - pomiarowej oraz budowa nowej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej o przepustowości Q = 300 Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja stacji SRP Brzeszcze Klonowa - opracowanie dokumentacji projektowej" w zakresie: rozbiórki istniejącej stacji oraz budowie nowej wraz infrastruktura towarzyszącą”.

Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych):
województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Brzeszcze, miejscowość
Brzeszcze, ulica Klonowa, kod pocztowy 32-620, identyfikator działki ewidencyjnej:
121302_4.0001.3593/4 (KR1E/00041769/1),
121302_4.0001.3593/3(KR1E/00019888/8).

Obszar oddziaływania obiektu, a którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 tekst jednolity), nie wykracza poza teren
objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem
sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego,
które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz
dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne
uwagi lub zastrzeżenia (powołując znak sprawy: WI-II.7840.30.8.2024.MAP)
w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
ul. Basztowa 22, pokój nr 64, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 7.30 – 15.30,
po uprzednim umówieniu – telefon kontaktowy nr 12 39 21 275.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu stosuje się odpowiednio, między innymi przepis art. 8 ust. 1 i 1a, który zobowiązuje wojewodę do zawiadamia o wszczęciu postępowania w zakresie terminalu:
1. wnioskodawcę, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany we wniosku;
2. właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy
czym zawiadomienia wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia;
3. pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin  właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu,
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego,
a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem według katastru nieruchomości oraz numery ksiąg wieczystych, które zgodnie z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych nieruchomości, a także informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;
4. właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta, starosta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu.

Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu lub pozwolenia na rozbiórkę tej inwestycji przepisy art. 8 ust. 3 і 3a, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stosuje się odpowiednio, zatem w przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu lub przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu –
nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych
nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Niedokonanie ww. zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1a ww. ustawy w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu następuje w drodze obwieszczenia. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

Obwieszczenie podlega publikacji:
‒ na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);
‒ na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w Biuletynach Informacji Publicznej: właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy); urzędu Gminy Brzeszcze;
‒ w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Pozostałe strony zawiadamia się na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
Równocześnie na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadamiam, iż na podstawie: art. 35 ust. 3 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 15 i 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz art. 77 § 1 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego – w niniejszej sprawie wydano postanowienie znak:
WI-II.7840.30.8.2024.MAP z 21.05.2024 r., którym nałożono na inwestora obowiązek
usunięcia nieprawidłowości, w trzech egzemplarzach projektu zagospodarowania
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz w załącznikach projektu
budowlanego, w związku ze stwierdzeniem naruszeń w zakresie określonym w art.
35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.1679 ze zmianami) i wskazano, że należy:
1. zamieścić na stronach tytułowych: projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, załączników projektu budowlanego, zgodnie z § 7
ust. 2 ww. rozporządzenia: • nazwę zamierzenia budowlanego zgodną z nazwą
wskazaną w skorygowanym wniosku; • skorygowaną datę opracowania (przy
uwzględnieniu uwag niniejszego postanowienia);
2. skorygować spisy treści w: projekcie zagospodarowania terenu, projekcie
architektoniczno-budowlany, tak aby zawierały wyliczenia: • zawartości części
opisowej projeku; • zawartości częsci rysunkowej projektu; • dokumentów
dołączonych do projektu (m.in. oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane,
zaświadczenia okręgowych izb inżynierów budownicta) – wraz z numerami
odpowiadających im ston - zgodnie z § 7 ust. 5 ww. rozporządzenia;
3. załączyć do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektonicznobudowlanego
aktualne oświadczenie, o którym mowa w art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy
Prawo budowlane, projektanta o sporządzeniu odpowiednio: projektu
zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego dla
przedmiotowej inwestycji (wskazanie skorygowanej nazwy inwestycji,
skorygowanej daty) zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej opatrzone podpisem i datą jego złożenia. Informuje się, że w ww.
oświadczeniu wskazuje się również imiona, nazwiska, numery uprawnień
budowlanych lub numery decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych: projektantów
sporządzających projekt w odpowiedniej specjalności oraz projektantów
sprawdzających, którzy dokonali sprawdzenia projektu, do którego dołączone jest
oświadczenie, zgodnie z art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane;
6
4. załączyć aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego oraz jego
ewentualnych korekt i uzupełnień, zaświadczenia o wpisie na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego wszystkich projektantów i projektantów
sprawdzających (m.in. brak zaświadczenia Pana Romana Kaszuby);
5. w części opisowej projektu zagospodarowania terenu, w związku z korektą
wniosku PB-1 skorygować: • informacje dotyczące przedmiotu (skorygowana
nazwa zamierzenia budowlanego) i zakresu wniosku uwzględniając dostarczone
dokumenty, w tym, np. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej
inwestycjom (uzupełnić o informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających ww. decyzji); • odnieść się
do warunków wynikających ze wszystkich ustaleń, zaleceń uzyskanych
uzgodnień, opinii; • doprecyzować informację zamieszczoną w opisie dotyczącą
lokalizacji obiektu budowlanego, w której nie wskazano, że inwestycja
zlokalizowana jest także na działce będącej własnością osób prywatnych
(str.15,18 pkt. 3); • opisać szczegółowo infrastrukturę towarzyszącą (podać
charakterystyczne parametry wszystkich projektowanych obiektów budowlanych w
szczególności: wysokość, długość, szerokość, średnicę, powierzchnię np. dla sieci
elektroenergetycznej - długość, napięcie znamieniowe); • zamieścić: informacje
o przyjętej przez projektanta kategorii geotechnicznej i warunkach posadowienia
obiektu budowlanego; • odnieść się do warunków technicznych określonych
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich
usytuowanie, w szczególności do w rozdziału 3 § 39-70;
6. część rysunkową w projekcie zagospodarowania terenu uzupełnić o informacje: •
oznaczenie stref kontrolnych zagrożenia wybuchem; • oznaczenie
charakterystycznych parametrów wszystkich projektowanych obiektów
budowlanych (m. in. stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej, projektowanych
kontenerów, projektowanego gazociągu, projektowanych linii kablowych nn, AKP,
chodnika itp.) • oznaczenie rodzaju i zasięgu uciążliwości oraz zasięgu obszaru
oddziaływania obiektu; • linie rozgraniczjące ustalone w decyzji Wojewody
Małopolskiego znak:WI-IV.747.1.23.2023 z 5 grudnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji
towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu ze wskazaniem daty i numeru tej
7
decyzji w legendzie. Ponadto • skorygować datę opracowania uwzględniając
uzupełnienie na niniejsze postanowienie; • skorygować legendę uwzględniającą
wszystkie zastosowane oznaczenia (m.in. brak oznaczeń dla eNA, eND).
Nadmienia się, że zgodnie z art. 34 b ustawy Prawo budowlane mapy do celów
projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone
klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego
stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w oparciu o
które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego albo oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji (brak ww. klauzuli urzędowej oraz brak ww.
oświadczenia wykonawcy prac geodezyjnych).
W przypadku sporządzenia nowego Projektu zagospodarowania terenu należy
uwzględnić powyższe uwagi, a projekt uzgodnić z dotychczasowymi
uzgadniającymi (opatrzyć podpisem Rzeczoznawcy do Spraw Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych).
Dołączony do części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu rysunek nr
SPR-300-00-02 nie zawiera wszystkich ww. informacji;
7. skorygować poszczególne spisy treści oraz spis załączników z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian i uzupełnień wynikających z niniejszego postanowienia;
Inwestor został poinformowany, iż po bezskutecznym upływie określonego terminu
zostanie wydana decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę.
Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.
W przypadku dalszej korespondencji proszę powołać się na znak sprawy.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Paweł Zych
Kierownik Oddziału
w Wydziale Infrastruktury
/dokument podpisany elektronicznie1/
1 W przypadku doręczenia korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego, zastosowanie znajduje
art. 393 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym wydruk pisma stanowi dowód tego,
co zostało stwierdzone w piśmie, wydanym przez organ administracji publicznej w postaci elektronicznej, przy
8
Otrzymują:
1. Strony postępowania według odrębnego wykazu w aktach sprawy;
2. aa
Otrzymują do wiadomości:
1. Mateusz Szymalski – pełnomocnik inwestora (ePUAP),
2. Wojewoda Małopolski, Wydział Infrastruktury, Oddział WI-IV (w miejscu).
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Szczegółowe informacje dotyczące daty i sposobu podpisania
dokumentu oraz jego identyfikatora, ze wskazaniem osoby podpisującej, można odczytać z tabeli załączonej
do pisma.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies