Bony szkoleniowe - oferta PUP w Oświęcimiu dla młodych w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację szkoleń zawodowych w ramach tzw. „bonów szkoleniowych”.

Szkolenia te realizowane są ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (VI)” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego mogą skorzystać osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, w tym: osoby z kategorii NEET, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Do udziału w szkoleniach PUP w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat należące do wyżej wymienionych grup osób bezrobotnych chcące podnieść swoje kwalifikacje.

Definicje poszczególnych grup osób bezrobotnych oraz „Warunki i kryteria kierowania na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego”.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
Osoby długotrwale bezrobotne to :
 • osoby poniżej 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6
 • miesięcy.
 • osoby powyżej 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12
 • miesięcy.
Osoby o niskich kwalifikacjach to: osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym. (Do osób z niskimi kwalifikacjami nie zaliczamy osób z wykształceniem policealnym i wyższym.)

Warunki i kryteria kierowania na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego:
1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

2. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

3. Termin ważności bonu szkoleniowego określa urząd pracy.

4. W ramach bonu szkoleniowego urząd pracy finansuje bezrobotnemu, do wysokości100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:
 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 • przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin, powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
Urząd pracy finansuje w/wym. koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu pod numerem telefonu 33 842 49 07 wew. 1101 lub z Filią PUP w Kętach tel. 33 845 26 24.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies