Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze.

Na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze Burmistrz Brzeszcz zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w zakresie wprowadzonych zmian.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18.02.2019 r. do 11.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeszcze, ul. Kościelna 4, codziennie w godzinach od 9.00 do 13.00. Projekt studium zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeszcze, ul. Kościelna 4, sala nr 103, o godzinie 13.00.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie  zmiany studium, objętym wyłożeniem, może wnieść uwagi do projektu zmiany studium w części objętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu. Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie do Burmistrza Brzeszcz:
  • na adres Urzędu Gminy Brzeszcze: ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze
  • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy
    profilu zaufanego ePUAP,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 02.04.2019 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekty zmian studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy składać na piśmie do Burmistrza Brzeszcz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeszcze, na jego adres lub drogą elektroniczną. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Brzeszcz.
 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies