Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

18.01.2008
: 18.01.2008r

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia rocznego  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,Burmistrz Brzeszcz ogłasza dnia  17. stycznia 2008 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań
Rodzaj zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:
 1. Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutyczno - edukacyjnych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami (w szczególności prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – koszty wyżywienia dzieci, wynagrodzenia wychowawców i psychologa),
  –na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 90.000,00 zł,
  –w 2007 r. koszt realizacji zadania wyniósł 90.000,00 zł.
 2. Organizacja i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych  (terapia zajęciowa, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia integracyjno - rehabilitacyjne itp.),
  –na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 45.000,00 zł,
  –w 2007 r. koszt realizacji zadania wyniósł 45.000,00 zł.
 3.  Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Brzeszcze. (prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych; w tym zakup nagród, medali, dyplomów, pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej i ubezpieczenia zawodników, pokrycie kosztów badań lekarskich, wynagradzanie trenerów i instruktorów, zakup sprzętu sportowego, uczestnictwo w zawodach sportowych - pokrycie kosztów przejazdu i opłat startowych, bieżące utrzymanie obiektu, wynajem obiektów sportowych),
  –na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 146.000,00 zł
  –w 2007 r. koszt realizacji zadania wyniósł 146.000,00 zł.
 4. Turystyka i krajoznawstwo. (organizowanie wypraw, rajdów i obozów – zakup sprzętu turystycznego, pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników, zakup materiałów programowych, transport, zakwaterowanie),
  –na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 11.000,00 zł.
  –w 2007 r. koszt realizacji zadania wyniósł 11.000,00 zł.
 5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. (prowadzenie orkiestry dętej – wynagrodzenie instruktora; organizowanie wystaw, pokazów, seminariów, szkoleń, prowadzenie lokalnej telewizji internetowej i inne)
  –na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 23.700,00 zł,
  –w 2007 r. koszt realizacji zadania wyniósł 26.700,00.
 6. Ochrona zdrowia (szerzenie i promocja profilaktyki onkologicznej, profilaktyki i rehabilitacji osób z cukrzycą, opieka i rehabilitacja osób niewidomych).
  –na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 8.000,00 zł.
  –w 2007 r. koszt realizacji zadania wyniósł  8.000,00 zł.
 7.  Działania na rzecz współpracy międzynarodowej (organizacja spotkań, konkursów i innych przedsięwzięć przybliżających historię, kulturę, tradycje innych narodów).
  –na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 3.000,00 zł,
  –w 2007 r. koszt realizacji zadania wyniósł  3.000,00 zł.
 8. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. (między innymi: organizowanie wykładów, spotkań, szkoleń, koncertów, nagrań fonograficznych)
  –na realizację zadania przeznacza się środki w kwocie do 3.500,00 zł. 
Konkurs obejmuje oferty na zadania realizowane w okresie od podpisania umowy  do 15 grudnia 2008 r.

Warunki uczestnictwa w konkursie i przebieg procedury konkursowej:
 1. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert,są podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Brzeszcze.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, do dnia 18. lutego 2008 r.
 3. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) wraz załącznikami(dodatkowo kopia statutu organizacji).
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu, w określonym terminie.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
 6. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert będą zastosowane następujące kryteria:
  –merytoryczna wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań Gminy,
  –społeczne znaczenie projektu oraz wskazanie wymiernych efektów, możliwości ich  pomnożenia i perspektywy ich kontynuacji w latach następnych,
  –wysokość wkładu własnego wskazana w kosztorysie,
  –merytoryczne przygotowanie do realizacji projektu; kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt, wkład pracy wolontariuszy oraz posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe,
  –udokumentowane współdziałanie merytoryczne i finansowe z innymi organizacjami i instytucjami,
  - innowacyjność realizacji projektu.
 7. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Burmistrza Brzeszcz,która przedstawi Burmistrzowi Brzeszcz propozycje przyznania dotacji.
 8. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Brzeszcz.
 9. Burmistrz Brzeszcz informuje o wynikach konkursu poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeszcze i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeszcze.
 10. Formę, termin przekazania i sposób rozliczania dotacji określać będzie umowa zawarta z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie, zgodnie z wzorem umowy określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania(Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z póź. zm.).
 11. Zleceniobiorcy zostają zobowiązani do korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 
wzor_oferty w pliku "Do pobrania "

autor: Iwona Stykowska

/ArL/Arkadiusz Laszczyk
Pliki do pobrania

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies