Trzeci przetarg ustny nieograniczony Lesisko

8.10.2014
Burmistrz Brzeszcz ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki 2497/75 o powierzchni 22331 m2, położonej w Brzeszczach przy ul. Lesisko, zapisanej w księdze wieczystej  KR1E/00044774/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze
 1. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został przeprowadzony w dniu 9 czerwca 2014r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 2. Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 30 września 2014r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 3. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się na obszarze poprzemysłowym RUCHU II kopalni „Brzeszcze”. Teren działki jest częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Na nieruchomości znajduje się bocznica kolejowa, z której odchodzi rozjazd do stacji produkcji emulgatu wodno – pyłowego KWK „Brzeszcze”. Działka nie jest uzbrojona lecz posiada dostęp do uzbrojenia infrastruktury technicznej w zakresie sieci: wodociągowej, elektrycznej, telefonicznej oraz sieci gazowej. Zjazd z działki urządzony jest bezpośrednio na drogę publiczną powiatową ul. Spółdzielcza z dostępem do drogi wojewódzkiej ul. Łęcka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości ustanowiona jest służebność gruntowa w postaci przechodu i przejazdu przez nieruchomość oznaczoną numerem działki 2497/72, zapisaną w księdze wieczystej KR1E/00042049/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącą własność Skarbu Państwa a będącą w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej S.A., na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 2497/75.
 4. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze działka 2497/75 położona jest w około 17% w terenie infrastruktury technicznej – terenie związanym z gospodarowaniem odpadami z terenami zieleni oznaczonym symbolem 2IS/ZU, pozostała część w terenie zabudowy przemysłowej i usług komercyjnych oznaczonym symbolem 1P/U, gdzie na rysunku planu zaznaczono strefę ograniczonego użytkowania związaną z przebiegiem sieci średniego i wysokiego napięcia oraz sieć energetyczną wysokiego napięcia. Ponadto działka położona jest w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.
 5. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.
 6. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.
 7. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 15 grudnia 2014r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
 8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 850 000,00 zł (wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o 23% VAT).
 9. Wadium: 85 000,00 zł.
 10. Postąpienie netto: nie mniej niż 1% tj. 8 500,00 zł
 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 8 grudnia 2014r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach.
 12. Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 8.10.2014r. do dnia 12.12.2014r.
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728570, 7728580.


Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies