Dworek w Skidziniu - ogłoszenie o VI przetargu

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej


oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki 2190/2 o powierzchni 4947 m2, położonej w Skidziniu, zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00045479/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze.


Na nieruchomości usytuowany jest budynek jednokondygnacyjny tzw. „Dworek”, o powierzchni użytkowej pomieszczeń 376,65 m2, powierzchni zabudowy 549,19 m2 i kubaturze 3 495,00 m3.


Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej powiatowej ul. Oświęcimska oraz drogi publicznej gminnej ul. Piwna.


Budynek byłego „Dworku” ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków opracowanej przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie (Kraków 2007r.)
Gmina Brzeszcze wystąpiła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Krakowie i uzyskała opinię z dnia 19.06.2012r. dotyczącą sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jak również przyszłego zagospodarowania obiektu.


W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu odległa do 7,5m od osi ul. Oświęcimskiej położona jest w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi lokalnej, oznaczonym symbolem L1x2, odległa do 6m od osi ul. Piwnej oraz pasem szerokości około 10m wzdłuż północnej granicy w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi dojazdowej, oznaczonym symbolem D1x2, pozostała część w obszarze usług nieuciążliwych przeznaczonych dla realizacji celów publicznych, oznaczonym symbolem S.5.UN.”P”. Zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu miejscowego działka znajduje się w obszarze o wysokich walorach kulturowych i zabudowana jest obiektem architektonicznym o wysokiej wartości zabytkowej i historycznej. Ponadto działka znajduje się w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.

 1. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 18.12.2012r.
 2. Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 9.04.2013r.
 3. Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 24.10.2013r
   
 4. Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 3.04.2014r.
   
 5. Piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 30.06.2014r.

  Wymienione przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
   
 6. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.
   
 7. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.
   
 8. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 sierpnia 2014r. o godzinie 1100 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
   
 9. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 360 000,00 zł (wylicytowana cena nieruchomości na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT).
   
 10. Wadium: 36 000,00 zł.
   
 11. Postąpienie: nie mniej niż 1% tj. 3 600,00 zł.


 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2014r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach).
   
 2. Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 15.07.2014r. do dnia 20.08.2014r.


Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.


Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.


Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728571, 7728570.


Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies