Lesisko - ogłoszenie o II przetargu

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanejoznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki 2497/75 o powierzchni 22331 m2, położonej w Brzeszczach przy ul. Lesisko, zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00044774/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze

 1. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 9 czerwca 2014r.
   
 2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się na obszarze poprzemysłowym RUCHU II kopalni „Brzeszcze”. Teren działki jest częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Na nieruchomości znajduje się bocznica kolejowa, z której odchodzi rozjazd do stacji produkcji emulgatu wodno – pyłowego KWK „Brzeszcze”. Działka nie jest uzbrojona lecz posiada dostęp do uzbrojenia infrastruktury technicznej w zakresie sieci: wodociągowej, elektrycznej, telefonicznej oraz sieci gazowej. Zjazd z działki urządzony jest bezpośrednio na drogę publiczną powiatową ul. Spółdzielcza z dostępem do drogi wojewódzkiej ul. Łęcka.

  Dla przedmiotowej nieruchomości ustanowiona jest służebność gruntowa w postaci przechodu i przejazdu przez nieruchomość oznaczoną numerem działki 2497/72, zapisaną w księdze wieczystej KR1E/00042049/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącą własność Skarbu Państwa a będącą w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej S.A., na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 2497/75.


 1. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze działka 2497/75 położona jest w około 17% w terenie infrastruktury technicznej – terenie związanym z gospodarowaniem odpadami z terenami zieleni oznaczonym symbolem 2IS/ZU, pozostała część w terenie zabudowy przemysłowej i usług komercyjnych oznaczonym symbolem 1P/U, gdzie na rysunku planu zaznaczono strefę ograniczonego użytkowania związaną z przebiegiem sieci średniego i wysokiego napięcia oraz sieć energetyczną wysokiego napięcia. Ponadto działka położona jest w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.
 2. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.
   
 3. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.
   
 4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 września 2014r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.


 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 850 000,00 zł (wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o 23% VAT).


 1. Wadium: 85 000,00 zł.
   
 2. Postąpienie netto: nie mniej niż 1% tj. 8 500,00 zł


 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 22 września 2014r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach.
   
 2. Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 15.07.2014r. do dnia 22.09.2014r.


Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.


Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.


Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728571, 7728570.


Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies