Przetarg ustny nieograniczony na wybór najemcy lokalu gastronomicznego wraz z terenem pod urządzenie ogródka letniego

12.04.2023
Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na wybór najemcy lokalu gastronomicznego wraz z terenem pod urządzenie ogródka letniego


INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:
 1. Nieruchomość położona jest w Brzeszczach przy ul. Dworcowej, zabudowana m.in. kontenerem gastronomicznym, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki 763/15 o pow. 3,8215 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KR1E/00024681/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wydziale V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu.
 2. Przedmiotem przetargu jest lokal gastronomiczny, znajdujący się na nieruchomości, o której mowa w pkt 1, o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m2 w skład którego wchodzą:
  • toaleta socjalna o pow. 1,70 m2,
  • przedsionek o pow. 1,73 m2,
  • pomieszczenie socjalne o pow. 3,43 m2,
  • sala konsumpcyjna o pow. użytkowej 28,64 m2,
 3. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, klimatyzację.
 4. Przedmiotowy lokal wolny jest od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.
 5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze (uchwała Nr XXXIII/313/05 z dnia 5.11.2005 r. zmieniona uchwałą nr XXXIII/282/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2008 r.) teren oznaczony jest symbolem: 1-1ZP – tereny przestrzeni publicznej – teren parku; przeznaczenie uzupełniające stanowią usługi sportu, rekreacji, handlu, gastronomii oraz kultury.


WARUNKI UMOWY:
 1. Przetargiem obejmuje się stawkę brutto czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu gastronomicznego.
 2. Cena wywoławcza stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi – 40,00 zł/m2 netto (słownie: czterdzieści złotych), 49,20 zł/m2 brutto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy).
 3. Wylicytowana stawka czynszu, o której mowa w pkt 2 zostanie powiększona o poniższe stawki brutto za najem gruntu:
  1. całorocznie o powierzchnię bezpośrednio przynależną do kontenera gastronomicznego o pow. 35 m2 w wysokości – 13,00 zł/m2 netto, 15,99 zł/m2 brutto. Część nieruchomości, o której mowa w niniejszym punkcie oznaczona została kolorem niebieskim na załączniku nr 1 projektu umowy najmu.
  2. dodatkowo od maja do października każdego roku pod urządzenie ogródka letniego o powierzchni 135 m2 w wysokości – 13,00 zł/m2 netto, 15,99 zł/m2 brutto. Część nieruchomości, o której mowa w niniejszym punkcie oznaczona została kolorem czerwonym na załączniku nr 1 projektu umowy najmu.
 4. Czynsz będzie płatny miesięcznie na podstawie faktur VAT Wynajmującego.
 5. Stawka czynszu będzie podlegała waloryzacji raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polskim.
 6. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 7. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat.
 8. Wszystkie koszty związane z przystosowaniem lokalu do prowadzenia działalności gastronomicznej oraz urządzeniem ogródka letniego ponosi w całości Najemca.
 9. Najemca niezależnie od czynszu najmu będzie ponosił koszty zużycia mediów na zasadach określonych w projekcie umowy.
 10. Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu. Projekt umowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości pok. 218.WARUNKI PRZETARGU:
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2023 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 137 (mała sala narad).
 2. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 19.04.2023 r. od godz. 12:00 do godz. 12:30.
 3. Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu wynosi – 2233,00 brutto (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy złote) i należy je wpłacić na rachunek bankowy Gminy Brzeszcze tj. Bank Spółdzielczy Miedźna O/Brzeszcze, Nr rachunku 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 do dnia 21.04.2023 r. Za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Gminy Brzeszcze.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wpłacenia wadium jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4 do dnia 21.04.2023 r. pisemnego oświadczenia uczestnika przetargu o treści „Zapoznałem/łam się z regulaminem przetargu na najem lokalu gastronomicznego wraz z terenem pod urządzenie ogródka letniego, w Brzeszczach przy ul. Dworcowej oraz z projektem umowy najmu przedmiotowego lokalu i przyjmuje je bez zastrzeżeń”.
 5. Biorący udział w przetargu powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.
 6. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 7. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie licytacji, gdzie po trzykrotnym wywołaniu najwyżej zaoferowanej stawki czynszu najmu 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 8. Każdorazowe postąpienie przy licytacji nie może być mniejsze niż 0,10 zł/m2 ceny wywoławczej.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu lokalu gastronomicznego będącego przedmiotem przetargu.
 11. Umowa najmu zostanie podpisana w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy najmu wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.
 12. Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu, nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz projektu umowy można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, pok. 218, telefon (032) 77 28 575, 77 28 568.
 13. Burmistrz Brzeszcz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.
 14. Termin wywieszenia ogłoszenia: od 12.04.2023 r. do 27.04.2023 r.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies