Przetarg ustny nieograniczony na wybór dzierżawcy nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne

Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wybór dzierżawcy
nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne


INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:
1. Nieruchomość położona jest w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia oznaczona numerem działki 947/1 o pow. 0,2024 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KR1E/00024681/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu.
2. Nieruchomość została oznaczona kolorem czerwonym na załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki, Piastowska, Ofiar Oświęcimia (uchwała nr LII/518/05 z dnia 25.04.2023 r.) teren oznaczony jest symbolem: C10.U – teren zabudowy usługowej.
4. Nieruchomości wolna jest od wszelkich długów, ciężarów, hipotek oraz praw i roszczeń osób trzecich.
5. Nieruchomość oznaczona numerem działki 947/1 jest niezabudowana, posiada prostokątny kształt. Ukształtowanie terenu płaskie, działka stanowi grunt rolny, posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Ofiar Oświęcimia.


WARUNKI UMOWY DZIERŻAWY:
1. Działka oznaczona numerem 947/1 o pow. 0,2024 ha przeznaczona jest do oddania
w dzierżawę na cele rolne.
2. Cena wywoławcza stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości wynosi – 55,00 zł brutto rocznie (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych).
3. Czynsz dzierżawny zwolniony jest z podatku VAT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2023 r. poz. 955), gdyż nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne.
4. Czynsz dzierżawny za dany rok płatny jest w terminie do dnia 1 października danego roku bez wezwania i należy go wpłacać na rachunek bankowy Wydzierżawiającego.
5. Stawka czynszu będzie podlegała waloryzacji raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polskim.
6. Czynsz dzierżawy nie obejmuje podatku od nieruchomości.
7. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat i będzie wiązała strony od dnia
1 sierpnia 2023 r.
8. Szczegółowe warunki dzierżawy, prawa i obowiązki Dzierżawcy i Wydzierżawiającego określa umowa dzierżawy. Projekt umowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.


WARUNKI PRZETARGU:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 137.
2. Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu wynosi 50,00 zł i należy je wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Brzeszczach tj. Bank Spółdzielczy Miedźna O/Brzeszcze, nr rachunku 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 do dnia 18 lipca 2023 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Urzędu.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wpłacenia wadium jest złożenie
w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4 do dnia 18 lipca 2023 r.
pisemnego oświadczenia, uczestnika przetargu o treści: „Zapoznałem/łam się z regulaminem przeprowadzania przetargów na wybór najemców lub dzierżawców lokali użytkowych, garaży oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Brzeszcze oraz z projektem umowy dzierżawy gruntu działki numer 947/1 położonej
w Brzeszczach i przyjmuje je bez zastrzeżeń”.
4. Każdorazowe postąpienie przy licytacji nie może być mniejsze niż 0,10 zł.
5. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.
6. Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
7. Umowa dzierżawy zostanie podpisana w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.
8. Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu na wybór najemców lub dzierżawców lokali użytkowych, garaży oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Brzeszcze, części nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz projektu umowy można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon 32 77 28 575, 32 77 28 559.
9. Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podawania
przyczyny.
10. Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 4.07.2023 r. do dnia 18 lipca 2023 r

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies