Przetarg - na sprzedaż nieruchomość położona w Przecieszynie

Burmistrz Brzeszcz ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 204/2 o powierzchni 0,0950 ha, położonej w Przecieszynie przy ul. Żołędziowej, obręb ewidencyjny Przecieszyn, zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00045472/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze.

Działka jest niezabudowana, ze względu na parametry nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej. Posiada kształt zbliżony do prostokąta lecz jest długa i wąska, dlatego została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Przetarg jest ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich obejmujących działki oznaczone numerami: 205/1, 205/5, 205/4, 203/2, 203/1, 204/1 położone w Przecieszynie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XXXIII/313/05 z dn. 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 732 poz. 5330 z dn. 21.12.2005 r.) ze zmianami, działka nr 204/2 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem P.30.M3 oraz w terenie dróg dojazdowych, oznaczonym symbolem D1x2.
Ponadto działka znajduje się w terenie górniczym „Brzeszcze IV”. Działka jest wolna od zobowiązań. Wpisane ograniczenia w dziale III księgi wieczystej nie dotyczą przedmiotu przetargu.

WARUNKI PRZETARGU:
1. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 lipca 2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 137.

2.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 115 500,00 zł brutto (podana cena zawiera podatek 23% VAT).

3.Wadium: 11 550,00 zł brutto.

4.Postąpienie: nie mniej niż 1% tj. 1 155,00 zł brutto.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a) wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 24 lipca 2024 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Brzeszcze BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Gminy Brzeszcze).
b) złożenie w terminie do dnia 24 lipca 2024 r. pisemnego oświadczenia dotyczącego uczestnictwa w przetargu. Oświadczenie wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium należy złożyć w Urzędzie Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze.
 
6. W terminie do dnia 29 lipca 2024 r. zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4 oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach.

7.Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 27 maja 2024 r. do dnia 24 lipca 2024 r.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na wskazany rachunek bankowy.

Cena nabycia nieruchomości wraz z podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. Z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon 32/77 28 559 lub 32/77 28 575.

Burmistrz Brzeszcz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies