Przetarg ustny nieograniczony na wybór dzierżawcy części nieruchomości położonej w Skidziniu przy ul. Wyzwolenia z przeznaczeniem na cele rolne

27.03.2023
Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wybór dzierżawcy części nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne.

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:
 1. Nieruchomość położona jest w Skidziniu przy ul. Wyzwolenia oznaczona numerem działki 600/4 o pow. 2,9235 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KR1E/00058823/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu.
 2. Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości oznaczonej nr działki 600/4 o pow. 2,2000 ha, która została oznaczona kolorem czerwonym na załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze (uchwała Nr XXXIII/313/05 z dnia 5.11.2005 r. z późn. zm.) teren oznaczony jest symbolem: S.8.ZN – teren zieleni nieurządzonej (łąki i pastwiska).
 4. Część nieruchomości wolna jest od wszelkich długów, ciężarów, hipotek oraz praw
  i roszczeń osób trzecich.
 5. Nieruchomość oznaczona numerem działki 600/4 jest niezabudowana, posiada nieregularny kształt. Ukształtowanie terenu płaskie, równe. Działka stanowi grunt rolny. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej od ulicy Wyzwolenia.

Oznaczenie nieruchomości przezaczonej do dzierżawy:
WARUNKI UMOWY DZIERŻAWY:
 1. Część nieruchomości o pow. 2,2000 ha przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na cele rolne.
 2. Cena wywoławcza stawki czynszu za dzierżawę części nieruchomości wynosi – 222,35 zł brutto rocznie (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote trzydzieści pięć groszy).
 3. Czynsz dzierżawny zwolniony jest z podatku VAT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), gdyż nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne.
 4. Stawka czynszu będzie podlegała waloryzacji raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polskim.
 5. Czynsz dzierżawy nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 6. Wysokość postąpienia wynosi 2,30 zł.
 7. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat i będzie wiązała strony od dnia 1 maja 2023 r.
 8. Szczegółowe warunki dzierżawy, prawa i obowiązki Dzierżawcy i Wydzierżawiającego określa umowa dzierżawy. Projekt umowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.


WARUNKI PRZETARGU:
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 137.
 2. Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu wynosi 150,00 zł i należy je wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Brzeszczach tj. Bank Spółdzielczy Miedźna O/Brzeszcze, nr rachunku 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 do dnia 6 kwietnia 2023 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Urzędu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wpłacenia wadium jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4 do dnia 6 kwietnia 2023 r. pisemnego oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z regulaminem przetargu oraz z projektem umowy dzierżawy części nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń.
 4. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.
 5. Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy części nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 6. Umowa dzierżawy zostanie podpisana w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.
 7. Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu, części nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz projektu umowy można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon 32 77 28 575, 32 77 28 568.
 8. Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach - KLIKNIJ

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki  Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Brzeszczach- telefon 32 77 28 568.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies