Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Brzeszczach przy ulicy A. Mickiewicza 4

20.10.2008
: 20.10.2008

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30 września 2005r., Uchwały XX/231/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28.08.2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego oznaczonego numerem 29 znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym w Brzeszczach przy ulicy A. Mickiewicza 4


Burmistrz Brzeszcz
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego


oznaczonego:  stanowiącego własność Gminy Brzeszcze.
  1. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze wymieniony budynek wielolokalowy leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym symbolem J 13 M1.
  2. Lokal zlokalizowany jest w części parterowej budynku wielolokalowego. Lokal wyposażony   jest w instalację oświetleniową podłączoną do układu rozliczeniowego ENION Kęty, zbywający jednak nie zapewnia dostaw energii elektrycznej oraz instalację wodną i kanalizacyjną.Lokal nie posiada ogrzewania. W lokalu zlokalizowane są wyciory kominowe stanowiące część wspólną nieruchomości. Nabywca lokalu zobowiązany jest do nieodpłatnego ich udostępnienia odpowiednim służbom w celu przeprowadzenia kontroli okresowych, konserwacji lub usunięcia awarii. Lokal wymaga wykonania napraw, w tym remontu posadzki oraz odświeżenia powłok malarskich. Ścianka działowa pomieszczenia WC zdemontowana. Pomieszczenie WC nie jest wyposażone w urządzenia sanitarne.
  3. Gmina Brzeszcze nie posiada decyzji administracyjnej- pozwolenie na użytkowanie lokalu.
  4. Lokal nie jest obciążony prawem osób trzecich.
  5. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2008r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
  6. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
  7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy  Bank Spółdzielczy Miedźna O/Brzeszcze  nr 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 najpóźniej do dnia 17 listopada 2008r.

Uwaga!!
W przypadku  wpłaty wadium przelewem, za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach najpóźniej do dnia 17 listopada 2008r.
    
Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu ponosi nabywca.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz 535 z późn. zm./

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć pełny, aktualny tj. wydany nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego a w przypadku Spółki Cywilnej umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.     
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. W przypadku nie uzyskania zezwolenia i przedstawienia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza wyjątkami określonymi w/w ustawie.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728570, 7728571.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies