Ogłoszenie otwartego konkursu ofert a wsparcie realizacji zadań

15.02.2010
: 15.02.2010

 Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/388/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Burmistrz Brzeszcz
ogłasza dnia  15. lutego 2010 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadań:

Rodzaj zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

I. Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutyczno - edukacyjnych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami ( w szczególności prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – koszty wyżywienia dzieci, wynagrodzenia wychowawców i psychologa),
 1. na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 75.000,00 zł,
 2. w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniósł 90.000,00 zł.

II. Organizacja i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych  (terapia    zajęciowa, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia integracyjno - rehabilitacyjne itp.),
 1. na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 38.000,00 zł,
 2. w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniósł 45.000,00 zł.

III. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Brzeszcze (prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych; w tym zakup nagród, medali, dyplomów, pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej i ubezpieczenia zawodników, pokrycie kosztów badań lekarskich, wynagradzanie trenerów i instruktorów, zakup sprzętu sportowego, uczestnictwo
w zawodach sportowych - pokrycie kosztów przejazdu i opłat startowych, bieżące utrzymanie obiektu, wynajem obiektów sportowych),
 1. na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 91.000,00 zł,
 2. w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniósł 101.000,00 zł.

IV. Turystyka i krajoznawstwo (organizowanie wypraw, rajdów i obozów  oraz innych zajęć –  zakup sprzętu turystycznego, pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników, zakup materiałów programowych, nagród, biletów i wejściówek, transport, zakwaterowanie),     
 1. na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 10.000,00 zł,
 2. w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniósł 12.000,00 zł.

V
. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji (organizowanie wystaw,pokazów,koncertów, nagrań fonograficznych, seminariów, szkoleń, działalność wydawnicza, prowadzenie lokalnej telewizji internetowej),
 1. na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 13.500,00 zł,  
 2. w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniósł 15.000,00 zł.
 
VI. Ochrona zdrowia (szerzenie i promocja profilaktyki onkologicznej, profilaktyki i rehabilitacji osób z cukrzycą, opieka i rehabilitacja osób niewidomych – zakup sprzętu do rehabilitacji; organizowanie i udział w wyjazdach rehabilitacyjnych, wykładach i szkoleniach – pokrycie kosztów transportu, zakwaterowanie, wynagrodzenie wykładowców; zakup materiałów programowych – ulotki, biuletyny informacyjne i inne ),
 1. na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 7.000,00 zł,
 2.  w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniósł  8.000,00 zł.

VII.
  Działania na rzecz współpracy międzynarodowej (organizacja spotkań, konkursów
        i innych  przedsięwzięć przybliżających historię, kulturę, tradycje innych narodów),
 1.  na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 3.000,00 zł,
 2. w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniósł  3.000,00 zł.

VIII
. Edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych (organizowanie konkursów -zakup nagród, imprez o charakterze ekologicznym – pokrycie kosztów z tym związanych; zakup materiałów programowych – biuletyny informacyjne,  banery i inne;
ochrona i odnowa rodzin pszczelich – zakup matek pszczelich i lekarstw),
 1. na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 12.500,00 zł.
   
Konkurs obejmuje oferty na zadania realizowane w okresie od podpisania umowy
do 15 grudnia 2010 r.


Warunki uczestnictwa w konkursie i przebieg procedury konkursowej.
 1. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert,są podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Brzeszcze.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4 lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17. marca 2010 r.
 3. Wnioskodawca składa ofertę sporządzoną na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) do której należy dołączyć:
  - aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  - sprawozdanie merytoryczne za rok 2009,
  - sprawozdanie finansowe za rok 2009 (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
  - statut organizacji (nie obowiązuje w przypadku gdy organizacja uczestniczyła w poprzednich latach w konkursie ofert a statut jest aktualny na dzień składania oferty),
  - do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i  osiągnięcia Wnioskodawcy.
 4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję powołaną przez Burmistrza Brzeszcz, która przedstawi Burmistrzowi Brzeszcz propozycje przyznania dotacji.Dopuszcza się uzupełnienie braków formalnych w terminie do 5 dni od powiadomienia o ich zaistnieniu.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.Podmioty którym przyznano dotację w innej wysokości niż wnioskowana, zobowiązane są do dokonania korekty harmonogramu i kosztorysu realizowanego projektu.
 6. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert będą zastosowane następujące kryteria:
  - merytoryczna wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań Gminy, społeczne znaczenie projektu oraz wskazanie wymiernych efektów, możliwości ich  pomnożenia i perspektywy ich kontynuacji w latach następnych, wysokość wkładu własnego wskazana w kosztorysie,
  - merytoryczne przygotowanie do realizacji projektu; kompetencje, doświadczeniei kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt, wkład pracy wolontariuszy oraz posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe,
  - udokumentowane współdziałanie merytoryczne i finansowe z innymi organizacjamii instytucjami,
  - innowacyjność realizacji projektu.
 7. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, przyznaniu dotacji i jej wysokości  podejmuje Burmistrz Brzeszcz.
 8. Burmistrz Brzeszcz informuje o wynikach konkursu poprzez umieszczenie informacji na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeszcze i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeszcze.
 9. Formę, termin przekazania i sposób rozliczania dotacji określać będzie umowa zawarta z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie, zgodnie z wzorem umowy określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 10. Wzór oferty zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeszcze www.brzeszcze.pl oraz dostępny w Urzędzie Gminy Brzeszcze,w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój nr 211.
 11. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach możliwość dokonywania zmian w umowie i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzonych zmian i podpisania aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie zmian należy  sporządzić na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Uwaga
: wzór oferty do ściągnięcia w zakładce "Do pobrania" powyżej
Pliki do pobrania

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies