Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych - garaże na motory

27.02.2012

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 20104r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30 września 2005r., Uchwały XI/127/07 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 października 2007r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych znajdujących się w budynku wielolokalowym położonym w Brzeszczach przy ul. Gabriela Narutowicza 23.

 

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokali użytkowych (garaże na motory)

 

oznaczonych:


stanowiące własność Gminy Brzeszcze,

 

  1. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze wymieniony budynek wielolokalowy leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym symbolem J 13 M1.

  2. Lokale nie są obciążone prawem osób trzecich.

  3. Lokale wyposażone są w instalacje oświetleniową, zbywający jednak nie zapewnia dostaw energii elektrycznej. W lokalach zlokalizowane są wyciory kominowe stanowiące część wspólną nieruchomości. Nabywcy lokali zobowiązani są do nieodpłatnego udostępnienia ich odpowiednim służbom w celu przeprowadzenia kontroli okresowych, konserwacji lub usunięcia awarii. Lokale wymagają wykonania drobnych napraw oraz odświeżenia powłok malarskich.

  4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 kwietnia 2012 r. w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.

  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy Miedźna O/Brzeszcze nr 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2012r.

Uwaga!!

  • W przypadku wpłaty wadium przelewem, za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach.

  • Wpłacenie wadium w wysokości 213,00 zł upoważnia do brania udziału we wszystkich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali użytkowych wymienionych w tabeli w wierszach od 1 do 2.

  • W przypadku wpłaty wadium na wybrane lokale użytkowe należy podać ich numery.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.


O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.


Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności lokalu wraz z ułamkową częścią wspólną budynku oraz gruntu ponosi nabywca.


Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm./


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728570, 7728571.


Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies