Ogłoszenie o II przetargu ofertowym - sprzedaż materiałów z odzysku należących do Gminy Brzeszcze (kostka brukowa)

Ogłoszenie o II przetargu ofertowym - sprzedaż materiałów z odzysku należących do Gminy Brzeszcze (kostka brukowa)
sprzedaż materiałów z odzysku - kostki brukowej
W oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa Gmina Brzeszcze ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż materiałów z odzysku należących do Gminy Brzeszcze (kostki brukowej). Termin składania ofert upływa 4 maja 2021 roku o godzinie 10:00.
Opis przedmiotu sprzedaży oraz cena wywoławcza:

►Kostka brukowa prostokątna szara o wymiarach 10x20x6[cm].
Dostępność: 278,04 m2 (ok.29 palet).
Cena wywoławcza: netto 5 zł/metr; brutto 6,15 zł/metr.
Wadium: 50 złotych.

►Kostka brukowa prostokątna szara o wymiarach 10x20x8[cm].
Dostępność: 100,44 m2 (ok. 12 palet)
Cena wywoławcza: netto 5,30 zł/metr; brutto 6,52 zł/metr.
Wadium: 50 złotych.

►Kostka brukowa prostokątna czerwona o wymiarach 10x20x8[cm].
Dostepność: 134,90 m2 (ok. 18 palety)
Cena wywoławcza: netto 5,30 zł/metr; brutto 6,52 zł/metr.
Wadium: 50 złotych.


Miejsce i termin składania ofert.
Pisemne oferty z podaniem ceny należy składać do Sekretariatu Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze, do dnia 04.05.2021 r. do godz. 10:00 w  zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż materiałów z odzysku.” Nie otwierać przed 04.05.2021 r. przed godz. 10:00”.
Złożona oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Miejsce i termin, w którym można obejrzeć materiały do sprzedaży.
Kupujący przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest do oględzin oferowanych materiałów. Przystąpienie do przetargu na kupno ww. materiałów jest potwierdzeniem przez oferenta posiadania wiedzy co do ich jakości i stanu oraz akceptacji tego stanu i jakości.

Materiały będące przedmiotem sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy w Brzeszczach, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu daty i godziny oględzin.
Osoby do kontaktu:
Kornelia Jędrusik, tel. 32 77 28 571, e-mail: [email protected] 
Wojciech Mazgaj: tel. 32 77 28 569, e- mail: [email protected]

Materiały znajdują się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Graniczna 48 w  Brzeszczach.


Wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości 50 złotych.
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata ww. wadium w terminie do 04.05.2021 r. do godz. 10:00 (decyduje moment wpływu środków na konto sprzedającego) na rachunek bankowy o numerze: 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 tytułem:  „Wadium na zakup materiału z odzysku należącego do Urzędu Gminy w Brzeszczach”.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadia oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia, na konta bankowe wskazane w ofertach.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu lub aukcji nie zaoferuje  co najmniej ceny wywoławczej lub gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy – dokonania zapłaty pozostałej części kwoty oferty lub uchyla się od odbioru materiału (nie odbierze w terminie 7 dni od uzgodnionej daty odbioru).

Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi 4 maja 2021 r. o godz. 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze.
Otwarcie ofert jest jawne.

Organizatorowi przetargu, na każdym jego etapie, przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach - KLIKNIJ
zdjęcie poglądowe - kostka szara
zdjęcie poglądowe - kostka szara
zdjęcie poglądowe - kostka szara
zdjęcie poglądowe - kostka szara
zdjęcie poglądowe - kostka czerwona
zdjęcie poglądowe - kostka czerwona

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies