Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”
jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Informacje dot. wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej

Informacja w zakresie wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej dla właścicieli posesji nie posiadających umowy na odbiór ścieków

aktualizacja: 30.04.2019 r.
 1. Włączenie przyłączy może nastąpić po wybudowaniu przez Gminę Brzeszcze sieci kanalizacji sanitarnej i uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia na użytkowanie.
 2. Właściciel nieruchomości budowę przyłącza wykona zgodnie z przekazanym przez Urząd Gminy w Brzeszczach projektem budowlanym przyłącza kanalizacji sanitarnej.
 3. Właściciel nieruchomości przed przystąpieniem do wykonania przyłącza, roboty zgłosi do Agencji Komunalnej Sp.  o. o. – Zakład Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji w Brzeszczach, ul. Św. Wojciecha 89, tel. 32 211 13 64 lub 604 584 898, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 4. Włączenie do istniejącej sieci właściciel nieruchomości / wykonawca robót wykona po uzgodnieniu nadzoru z upoważnionym pracownikiem Agencji Komunalnej Sp. z o. o. w  Brzeszczach.
 5. Wybudowane przyłącze podlega odbiorowi przez upoważnionego pracownika Agencji Komunalnej Sp. z o. o. w Brzeszczach.
 6. Po stronie właściciela nieruchomości jest wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (przez uprawnionego geodetę).
 7. Przy odbiorze końcowym właściciel nieruchomości ponosi opłatę za odbiór przyłącza kanalizacyjnego. Zgodnie z aktualną taryfą opłata ta wynosi 150,12 zł.
 8. Do odbioru końcowego właściciel nieruchomości dostarczy:
  1. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
   lub
  2. potwierdzenie złożenia materiałów geodezyjnych w ośrodku  dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
W sytuacji określonej w pkt b właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później niż 3 miesiące od daty odbioru końcowego.

Właściciele, których nieruchomości nie są ujęte w ramach projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”, podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej powinni wykonać na zasadach ogólnych, zgodnie z warunkami przyłączenia umieszczonymi na stronie internetowej Agencji Komunalnej Sp. z o. o. w Brzeszczach (http://ak.brzeszcze.pl/,16).

Dane kontaktowe

Agencja Komunalna Sp. z o.o.
Zakład Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji
ul. Św. Wojciecha 89, 32-620 Brzeszcze
tel. 32 211 13 64 i 604 584 898
http://ak.brzeszcze.pl  |  e-mail  zos@ak.brzeszcze.pl

Urząd Gminy w Brzeszczach, Jednostka Realizująca Projekt
ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze
tel. 32 77 28 587 i 32 77 28 588
https://brzeszcze.pl/jrp  |  e-mail  jrp@um.brzeszcze.pl
 
 
Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej
wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314) – art. 5 ust. 1 pkt 2.
 
Ostateczny termin podłączenia do kanalizacji sanitarnej wszystkich mieszkańców objętych projektem
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”

sieć kanalizacji wykonana do 2018 r.
[zadania 1-8 - rejon ulic: Kościuszki, Sienkiewicza, Matejki, Parkowa, Górnicza, Ofiar Oświęcimia (ul. Nosala, Gwarków, Bojowników Ruchu Oporu), Piastowska (od ul. Kościuszki do ul. Przedwieśnik oraz ul. św. Idziego), Drobniaka, Daszyńskiego (od ul. Krasickiego do ul. Przecieszyńskiej), Jaśminowa]
do 10.12.2019r.
ULOTKA (do pobrania, 02.08.2018 r.)
sieć kanalizacji wykonana do 2019r.
[rejon ulic: Siedliska, Piekarska, Nosala, Ogrodowa i Ofiar Oświęcimia (od ul. Siedliska do ul. Piekarskiej i od ul. Kolejowej do ul. Przemysłowej)]
do 30.04.2020r.

ULOTKA (do pobrania, 30.04.2019 r.)Uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej będzie skutkowało wydaniem decyzji nakazującej wykonanie powyższego obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w konsekwencji nałożeniem grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie budynku do kanalizacji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.)

  

zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies