Zakończono I etap termomodernizacji placówek oświatowych

29.08.2016
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w  dniu 18.08.2016 r. dokonano odbioru końcowego robót stanowiących pierwszy etap realizacji  inwestycji pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze” na potrzeby realizowanego programu PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
WYKONAWCAMI ROBÓT BYLI:
 
 1. Firma Projektowo – Budowlana „WŁODARZ” Michał Włodarz z siedzibą przy ul. Gruszów 48,       31-109 Pałecznica
 2. Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Energetycznych „ECOMEX”  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice 
Przy nadzorze Inspektora Marka Łatki, ul. Grota Roweckiego 25  44-273 Rybnik
 
ZAKRES WYKONANYCH PRAC OBEJMOWAŁ:
 
 1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1 przy ul. Szkolnej 6
 1. docieplenie stropu sali SP w ilości 150,85m2 wełną mineralną gr. 22cm o współczynniku λ≤0,036W/mK
 2. docieplenie stropu podłogi sali gimnazjum nad piwnicą w ilości 534m2 pianką poliuretanową gr. 15cm o współczynniku  λ≤0,024W/mK
 3. docieplenie stropu nad piętrem SP w ilości 707,20m2 wełną mineralną gr. 22cm o współczynniku  λ≤0,036W/mK
 4. docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy SP w ilości 7,74m2 wełną mineralną gr. 16cm                      o współczynniku λ≤0,036W/mK
 5. docieplenie ścian zewnętrznych Gimnazjum w ilości 766,70 m2 wełną mineralną gr. 16cm   o współczynniku λ≤0,036W/mK
 6. docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej Gimnazjum w ilości 614,90  wełną mineralną gr. 16cm   o współczynniku λ≤0,036W/mK
 7. docieplenie ściany SP w gruncie w ilości 11,76m2 styrodurem gr. 13cm o współczynniku λ≤0,035W/mK
 8. docieplenie ściany zewnętrznej SP w ilości 1237,50 m2  wełną mineralną gr. 16cm   o współczynniku λ≤0,036W/mK
 9. docieplenie ściany narożnej zewnętrznej  SP w ilości 151,80 m2 wełną mineralną gr. 16cm   o współczynniku λ≤0,036W/mK
 10. docieplenie stropu poddasza Gimnazjum w ilości 528,76 m2  wełną mineralną gr. 22cm o współczynniku  λ≤0,036W/mK
 11. docieplenie stropu nad kanałem c.o. SP w ilości 96,55 m2  pianką poliuretanową gr. 15cm o współczynniku  λ≤0,024W/mK
 12. wymiana 10 szt. okien o powierzchni 154,34 m2 i współczynniku U ≤ 0,9 W/m2K 
 13. wymiana 56 szt. okien o powierzchni 190,54 m2 i współczynniku U ≤ 0,93 W/m2K
 14. wymiana drzwi zewnętrznych na stalowe o powierzchni 30,97 m2 i współczynniku U ≤ 1,28 W/m2K
 15. montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40KW , 160 szt. ogniw o powierzchni 268,27 m2  + 3 inwertery + 2 akumulatory 24V, 2000 Ah wraz z systemem zarządzania energią
 16. wymiana źródeł światła (LED) w ilości 345 szt.
 17. wymiana opraw oświetleniowych (LED) w ilości 261 szt.
 18. montaż systemu BMS do sterowania oświetleniem -  40 czujek ruchu
 
 1. Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Mickiewicza 3 
 1. docieplenie ścian w gruncie o powierzchni 485,50 m2 styrodurem gr. 12 cm o współczynniku  λ≤0,035 W/mK
 2. docieplenie podłogi w piwnicy o powierzchni 1361 m2 styrodurem gr. 12 cm o współczynniku  λ≤0,035 W/mK
 3. docieplenie podłogi sali gimnastyczne o powierzchni 256 m2 styrodurem gr. 15 cm o współczynniku  λ≤0,037 W/mK
 1. docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 2337,64 m2 + 340,63 m2  wełną mineralną gr. 16cm   o współczynniku λ≤0,036W/mK
 2. docieplenie stropodachu o powierzchni 1361 m2 + 285,33 m2 wełną mineralną gr. 22cm o współczynniku λ≤0,036W/mK
 3. wymiana drzwi zewnętrznych na stalowe o powierzchni 1,6m2 (1 szt) i współczynniku U ≤ 1,3 W/m2K
 4. wymiana. okien o powierzchni 24,64 m2 i współczynniku U ≤ 0,9 W/m2K
 5. zamurowanie przegrody o powierzchni 66,48 m2 
 6. wymiana kaloryferów wraz z zaworami w ilości 40 szt.
 7. wymiana zaworów umywalkowych na wodooszczędne (czasowe) w ilości 40 szt.
 8. montaż pompy ciepła na potrzeby c.w.u. wraz z zasobnikiem i sterowaniem
 1. montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40KW , 160 szt. ogniw o powierzchni 268,27 m2  + 3 inwertery + 2 akumulatory 24V, 2000 Ah wraz z systemem zarządzania energią
 2. wymiana źródeł światła (LED) w ilości 345 szt.
 3. wymiana opraw oświetleniowych (LED) w ilości 261 szt.
 4. montaż systemu BMS do sterowania oświetleniem -  40 czujek ruchu
 
Prace zostały zakończone w terminie umownym, tj. do dnia 29 lipca 2016 roku, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz Audytem Efektowności Ekologicznej. 
 
 
W ramach realizowanej inwestycji w bieżącym roku zrealizowano również dodatkowy zakres prac objęty tzw. rozszerzeniem I Projektu, tj.:
 
 1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1 przy ul. Szkolnej 6
 1. wymiana okien o powierzchni 40,54 m2 i współczynniku U ≤ 0,9 W/m2K
 
 1. Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Mickiewicza 3 
 1. docieplenie 2.056,84 m2 dachu styropapą o gr. 5 cm i współczynniku  λ≤0,039 W/mK,
 2. zmodernizowanie instalacji wewnętrznej c.o. polegające na wymianie grzejników i termozaworów.
 
WYKONAWCAMI ROBÓT BYLI:
 
 1. Firma Projektowo – Budowlana „WŁODARZ” Michał Włodarz z siedzibą przy ul. Gruszów 48,       31-109 Pałecznica,
 2. Firma Remontowo-Budowlana „DANPRO” Daniel Buczyński z siedzibą os. Broniewskiego 18/2, 29-100 Włoszczowa,
 3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „OTECH” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dukielskiej 83, 38-300 Gorlice.
 
 
Całkowita wartość zrealizowanego zakresu robót w ramach inwestycji pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i 2 w gminie Brzeszcze” wyniosła 3.701.816,79 zł.
 

Więcej informacji: https://brzeszcze.pl/eog 


Information at the end of August 2016

We are pleased to inform you that on 18th August 2016 was made the final acceptance of the works constituting the first stage of the project entitled "Increasing the energy efficiency of buildings of primary schools No. 1 and 2 in the municipality Brzeszcze" for the purposes of the running program PL 04 "Saving energy and promoting renewable energy sources" in the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014.
 
CONTRACTORS OF WORKS WERE:
 1. The Design - Construction "WLODARZ" Michal Wlodarz located at Gruszow Street 48, 31-109 Palecznica
 2. Renovation Company of Power Equipment "ECOMEX" Ltd.  located at Karolinki Street 58, 44-100 Gliwice
The supervision of the Inspector Marek Latka,  Grota Roweckiego  Street 25, 44-273 Rybnik.
 
The scope of work included:
 1. The Primary School (PS) and Secondary School (SS) No.1 located at Szkolna Street 6
  1. thermal insulation of the ceiling in the hall in PS in amount of 150.85m2 with mineral wool with thickness of 22cm and  coefficient of λ≤0,036W/mK
  2. thermal insulation of the floor slab above the basement hall of the SS in the amount of 534m2 with polyurethane foam 15cm thick with coefficient λ≤0,024W/mK
  3. thermal insulation of the ceiling above the floor in SS in the amount of 707.20m2 with thick mineral wool 22cm coefficient of λ≤0,036W/mK
  4. thermal insulation of external walls of the basement of the PS in the amount of 7.74m2 with thick mineral wool 16cm coefficient of λ≤0,036W/mK
  5. thermal insulation of external walls SS in the amount of 766.70m2 with thick mineral wool 16cm coefficient of λ≤0,036W/mK
  6. thermal insulation of external walls of the gym hall in SS in the amount of 614.90m2 with 16cm thick mineral wool with a coefficient λ≤0,036W/mK
  7. insulation wall PS in the ground in the amount of 11.76m2 with XPS 13cm thick with a coefficient λ≤0,035W/mK
  8. PS’s external wall insulation in the amount of 1,237.50m2 of mineral wool with a thickness of 16cm with a coefficient λ≤0,036W/mK
  9. thermal insulation of corner outer wall of PS in the amount of 151.80m2 of mineral wool with a thickness of 16cm with a coefficient λ≤0,036W/mK
  10. insulating the ceiling of the attic SS in the amount of 528.76m2 of mineral wool with a thickness of 22cm with a coefficient λ≤0,036W/mK
  11. thermal insulation of the roof over the central heating canal in PS in the amount of 96.55m2 with polyurethane foam having a thickness of 15 cm and a coefficient λ≤0,024W/mK
  12. exchange of 10 pcs. of windows with an area of ​​154.34m2 and ration U ≤ 0.9 W/m2K
  13. exchange of 56 pcs. of windows with an area of ​​190.54m2 and ratio U ≤ 0.93 W/m2K
  14. the replacement of external doors with the steel surface of 30.97m2 and a coefficient U ≤ 1.28 W/m2K
  15. installation of photovoltaic power 40kW, 160 pcs. of cells with an area of ​​268.27m2 + 3 inverters + 2 inverters 24V batteries 2000 Ah, along with the energy management system
  16. exchange of light sources (LED) in the amount of 345 pieces.
  17. exchange of lighting fixtures (LED) in the amount of 261 pieces.
  18. installation of BMS system for lighting control - 40 motion detectors
 
 1. The Primary School No.2 located at Mickiewicz Street 3
  1. thermal insulation of walls in a land area of ​​485.50m2 with XPS with a thickness of 12cm, coefficient λ≤0,035 W/mK
  2. insulation on the basement floor in area of ​​1361m2 with XPS of 12cm thickness with a coefficient λ≤0,035 W / mK
  3. thermal insulation of the floor gymnastic hall with an area of ​​256m2 with XPS of thickness of 15cm, coefficient λ≤0,037 W/mK
  4. thermal insulation of external walls with an area of ​​2,337.64m2 + 340.63m2 with mineral wool of thickness of 16cm and a coefficient λ≤0,036W/mK
  5. insulation of flat roof with an area of ​​1361m2 + 285.33m2 with mineral wool with a thickness of 22cm with a coefficient λ≤0,036W/mK
  6. the replacement of external doors with the steel surface 1,6m2 (1 pc) and ratio U ≤ 1.3W/m2K
  7. exchange of windows of area of ​​24.64m2 and a ratio U≤ 0.9 W/m2K
  8. walled partitions an area of ​​66.48m2
  9. the replacement of the radiators with valves in the amount of 40 pieces
  10. replacement valves basin with water saving (time based) in the amount of 40 pieces
  11. installation of heat pumps for the needs of hot tap water along with storage and control
  12. installation of photovoltaic power 40kW, 160 pcs. of cells with an area of ​​268.27m2 + 3 inverters + 2 batteries 24V 2000 Ah, along with the energy management system
  13. replacement of light sources (LED) in the amount of 345 pieces
  14. replacement of lighting fixtures (LED) in the amount of 261 pieces
  15. installation of BMS system for lighting control - 40 motion detectors
 
The works were completed within the contractual period, till 29th July 2016, in accordance with the Program Functional Utility and Environmental Audit Turley.
 
As part of the investment in the current year also completed was additional scope of work covered by the so-called extension of the I Project, i.e .:
 1. Primary and Secondary School No. 1 located at Szkolna Street 6:
  1. the replacement of windows with an area of 40.54m2 and a ratio U ≤ 0.9W/m2K
 
 1. Primary School No. 2 located at Mickiewicza Street 3
  1. insulation of 2056.84 m2 roof with eps/roofing membrane of thickness of 5cm and a refractive λ≤0,039 W/mK
  2. upgrade indoor central heating installation consisting of replacing radiators and thermal valves.
 
CONTRACTORS OF WORKS WERE:
 1. The Design - Construction "WLODARZ" Michal Wlodarz located at Gruszow Street 48, 31-109 Palecznica
 2. Repair and Construction Company "DANPRO" Daniel Buczynski  located at Broniewskiego Settlement 18/2, 29-100 Wloszczowa
 3. Manufacturing, Trading and Service Company "OTECH" Ltd. with its registered office located at Dukla Street 83, 38-300 Gorlitz.
 
The total value of realized scope of work within the framework of the investment entitled "Increasing the energy efficiency of buildings of Primary Schools No. 1 and 2 in the municipality Brzeszcze" amounted to 3 701 816.79PLN.
 
PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
PRZED MODERNIZACJĄ
PRZED MODERNIZACJĄ
PRZED MODERNIZACJĄ
PRZED MODERNIZACJĄ

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies