Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w 2015 r. na kadencję 2016-2019. Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - Rada Miejska w Brzeszczach winna wybrać jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu na kadencję 2020-2023.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać do Rady Miejskiej: prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy. Termin składania zgłoszeń mija 30 czerwca 2019 roku.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (w załączeniu). Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia - Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693.

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 1. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544),), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi  przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.
Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.

- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia  lekarskiego  ponosi  kandydat  na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub  zaświadczenia  z  innego  właściwego  rejestru  lub  ewidencji  ponosi  Skarb  Państwa.


Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska w Brzeszczach powołuje zespół, który przedstawia na sesji Rady Miejskiej swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant Wojewódzki Policji udziela Radzie Miejskiej w Brzeszczach informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej  i  sporządzonej  na  zasadach  określonych  dla  informacji  o  kandydacie  do  objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Brzeszczach po upływie terminu, tj. po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.

Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załączonymi dokumentami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania powyższych dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez Radę Miejską w Brzeszczach w terminie 30 dni po upływie terminu określonego na ich odbiór.

Dokumenty należy składać do dnia 30 czerwca 2019 r. w  Urzędzie Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4 w godzinach pracy urzędu.

Wzory karty zgłoszenia kandydata oraz informacje można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Brzeszczach, pokój nr 107.

Rada Miejska w Brzeszczach dokona wyboru ławnika w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2019 roku.


Szczegółowe informacje o wyborze ławników zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach - KLIKNIJ

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies