Wyprawka szkolna w roku 2015-2016

1.09.2015 - 9.09.2015
Nabór wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2015/2016
Wydział  Edukacji  Urzędu Gminy w Brzeszczach ogłasza nabór wniosków dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów na rok szkolny 2015/2016.

Warunki otrzymania dofinansowania określa ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 938)
I. Program obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
 1. uczniów słabowidzących,
 2. uczniów niesłyszących,
 3. uczniów słabosłyszących,
 4. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
 9. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
          

II. Z dofinansowania skorzystać mogą :
 • Uczniowie  pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz.114 ze.zm.) tj. 574 zł netto / osobę.
 • Uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza  kryterium  dochodowe  574 zł w  przypadkach  określonych  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, braku umiejętności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i klęski kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego  oraz wystąpienia ww. sytuacji do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.
 •  Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w trybie o którym mowa powyżej, nie może  przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby  uczniów  rozpoczynających w roku szkolnym 2015/16 naukę w klasach określonych w pkt. I na terenie Gminy Brzeszcze
 • złożenie wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 09.09.2015r. do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.
 • Dołączenie dowodu zakupu lub oświadczenia

III. Pomoc finansową przyznaje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń:
 1. Po  rozpatrzeniu  wniosku  złożonego  przez  rodziców  (opiekunów  prawnych, rodziców zastępczych), a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2. Wnioski (druki do pobrania w sekretariatach szkół) składane są  w terminie do dnia 09 września 2015 r. do dyrektora szkoły.
3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów , a w uzasadnionych przypadkach  można  dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, należy przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń.
5. Do wniosku składanego dla uczniów niepełnosprawnych  zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego . 
6. Do wniosku składanego dla uczniów  poza kryterium dochodowym zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie. 
 7.Dyrektor szkoły zwraca uprawnionym koszty zakupu podręczników po przedłożeniu   dowodu zakupu ( faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego  lub  rodzica  zastępczego; rachunek; paragon) lub   oświadczenie   wnioskodawcy o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego  programu  pomocy  uczniom  w   2015  r. –   „Wyprawka   szkolna”.

IV. Wysokość dofinansowania:
a) do 225 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej
b) do 445 zł dla uczniów klasy IV technikum 
c) uczniowie niepełnosprawni w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz szkoły do której uczęszczają i rodzaju podręczników z których korzystają mogą otrzymać dofinansowanie od 225 zł do 770 zł zgodnie  z w/w rozporządzeniem.
Wnioski są również dostępne do pobrania na stronie internetowej Gminy Brzeszcze www.brzeszcze.pl , w sekretariatach szkół oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Gminy Brzeszcze na ul. Kosynierów 20.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies