Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027

Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie  - Rada Miejska w Brzeszczach winna wybrać jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Chrzanowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję w latach 2024-2027 upływa 30 czerwca 2023 roku.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Osoby zainteresowane kandydowaniem na ławników powinny złożyć dokumenty do dnia 30 czerwca 2023 r. w  Urzędzie Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4 w godzinach pracy urzędu.

Wzory karty zgłoszenia kandydata oraz informacje można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Brzeszczach, pokój nr 107. Wzór zamieszczono także w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Rada Miejska w Brzeszczach dokona wyboru ławnika w głosowaniu tajnym w terminie najpóźniej do końca października 2023 roku.

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie  - Rada Miejska w Brzeszczach winna wybrać: 
 • jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
 • jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Chrzanowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach - KLIKNIJ

Informacje o wyborach ławników na kadencję 2024-2027 zamieszczono na stronie Sądu Okręgowego w Krakowie - KLIKNIJ


 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies