Usuwanie drzew i krzewów – zmiana przepisów

Burmistrz Brzeszcz  informuje że z dniem 28 sierpnia br. weszły w życie istotne zmiany prawne w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.). Zmiany te zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045).
Obniżenie opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, poprawa jakości nowych nasadzeń, obowiązek zachowania drzew do czasu uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz kary pieniężne za znaczną redukcję koron drzew - to przykłady zmian wprowadzonych ustawą. Niebawem wydane zostanie rozporządzenie Ministra Środowiska precyzujące wysokość opłat za usunięcie drzew i krzewów. Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia będą stosowane dotychczasowe stawki.

Zmianie uległy informacje, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, po zmianie przepisów wniosek na usunięcie drzew i krzewów będzie zawierał: 

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust 4 ustawy o ochronie przyrody przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  a.       posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 
  b.      nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu:
  a.       nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  b.      przesadzenia drzewa lub krzewu
  – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
 
Zmianie uległy również przepisy dotyczące braku konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 83 f ustawy o ochronie przyrody obowiązek uzyskania zezwolenia nie obejmuje m.in. usuwania:
 
1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;     
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;    
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  - 35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;  
- 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.    
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu Ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach;    
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości  wpisanej do rejestru zabytków; 
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;    
7) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 
- jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 K.C., zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu; 
  - inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrót;  
8) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2 f.
 
Ponadto zostały doprecyzowane zapisy dotyczące wykonywania cieć sanitarnio/pielęgnacyjnych w koronach drzew. Zgodnie z nowymi zapisami prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.


Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż w/w określonym, stanowi uszkodzenie drzewa będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60 proc. opłaty za usunięcie drzewa.


Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż w/w określonym, stanowi zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty.


Dodatkowe informacje w zakresie procedury uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeszcze, w pok. 213 lub pod nr tel. 32/77 28 578 Więcej informacji pod linkiem
http://www.gdos.gov.pl/nowelizacja-prawa-w-zakresie-ochrony-zadrzewien-i-terenow-zieleni

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies