Urząd Gminy w Brzeszczach

 • „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty”.

  F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Miastem Oświęcim oraz Gminą Kęty z dniem 15.12.2017 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty”.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
 • "Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - dofinansowanie wymiany kotłów na pliwa stałe"

  5 lutego 2018 roku została podpisana umowa dotacji nr RPMP.04.04.03-12-0180/17-00 XVII/12/FE/18, na mocy której Gmina Brzeszcze przystąpiła do realizacji projektu "Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze  - dofinansowanie wymiany kotłów na paliwa stałe". Całkowita wartość projektu wynosi 752.527,90 zł.
  Ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji pozyskano dofinansowanie w wysokości 740.234,73 zł.

 • "Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów gazowych”

  3 listopada 2017 roku podpisana została umowa dofinansowania nr RPMP.04.04.02-12-0176/17 – XVII/330/FE/17, na mocy której Gmina Brzeszcze otrzymała ponad 227 tysięcy złotych dofinansowania do realizacji zadań związanych z obniżeniem niskiej emisji - wymianą starych pieców węglowych na nowoczesne kondensacyjne kotły gazowe.
  Projekt "Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów gazowych” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
 • "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Brzeszcze - etap II".

  1 sierpnia 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podjął decyzję w sprawie przyznania Gminie Brzeszcze dotacji na realizację zadania "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Brzeszcze - etap II".
  Pozyskane dofinansowanie umożliwiło wymianę 41 niskosprawnych i nieekologicznych pieców węglowych na nowoczesne kotły węglowe (26 sztuk) oraz kondensacyjne kotły gazowe (15 sztuk).Całkowity koszt zadania wyniósł 550.806,99 zł. WFOŚiGW na mocy umowy nr D/281/2017 z dn. 23 października 2017 roku przekazał dotację w wysokości 214 759,11 zł. Ponadto kwotę 105.846,41 zł wypłacono z budżetu Gminy Brzeszcze.

   
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze

  26 lipca 2017 roku Gmina Brzeszcze podpisała umowę o dofinansowanie projektu  "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Brzeszcze - poprawa powietrza i ochrona klimatu”.
  Pozyskana kwota dotacji to 2 710 292,69 złotych.
 • Gmina Brzeszcze z dotacją na utworzenie Dziennego Domu Opieki Senior+

  Gmina Brzeszcze pozyskała dotację na utworzenie Dziennego Domu Opieki Senior +.
  W 2017 roku zrealizowane zostaną prace remontowo-budowlane mające na celu adaptację pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Brzeszcze, zlokalizowanym w sołectwie Jawiszowice. Ponadto zakupione zostanie i zamontowane wyposażenie pomieszczeń. Całość prac zrealizowanych w ramach przedmiotowego zadania publicznego umożliwi uruchomienie w 2018 roku Dziennego Domu Opieki Senior +, który świadczyć będzie usługi dla 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia.

  Dotacja na utworzenie pozyskana została w konkursie ofert w ramach Programu Senior + , którego organizatorem jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Całkowita wartość projektu to 620.717,31 zł, z czego kwota 299.989,20 zł pochodzi z dotacji Programu Senior + edycja 2017. 

 • Przebudowa dróg gminnych - ul. Kusocińskiego oraz ul. Piaski

  Gmina Brzeszcze pozyskała dotację z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+020,00 - km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0-000,00 - 0 + 504,00".
  W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie odwodnienie ul. Piaski oraz umocnienie rowu w ul. Kusocińskiego, roboty nawierzchniowe, w tym zjazdy do posesji oraz progi zwalniające, a także roboty wykończeniowe oraz oznakowanie obu ulic. W efekcie realizacji zadania poprawi się komunikacja w centrum Jawiszowic, w bezpośrednim sąsiedztwie szkoly podstawowej i przedszkola oraz boiska LKS.

  Całkowita wartość projektu, którego zakończenie planowane jest na październik 2017 roku, wynosi 1.505.558, 63 zł, z czego dotacja Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 edycja 2017 to 752.779,00 zł. Zadanie realizowane jest w partnerstwie finansowym z Powiatem Oświęcimskim, który przekazał na ten cel ponad 75 tysięcy złotych. Konkurs przeprowadził Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.
   
 • Podsumowanie 2016 roku - informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych

  Przedstawiamy informacje o pozyskanych w 2016 roku środkach zewnętrznych - dofinansowaniu przyznanym Gminie Brzeszcze na realizację przedsięwzięć m.in. z zakresu infrastruktury drogowej, termomodernizacji budynków gminnych, ochrony środowiska, konserwacji zabytków. Łączna pula pozyskanego w 2016 roku dofinansowania to ponad 28,8 miliona złotych.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze

  Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze

  Celem projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” jest rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków - budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Brzeszcze.
  6 października 2016 roku Gmina Brzeszcze podpisała w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Pozyskana kwota dotacji to ponad 23 miliony złotych!
 • Modernizacja dróg do pól - remont ulicy Kleparz w Jawiszowicach

  Modernizacja dróg do pól - remont ulicy Kleparz w Jawiszowicach

  We wrześniu 2016 roku zostało zakończone zadanie inwestycyjne pn. „Remont ulicy Kleparz w Jawiszowicach wraz z odwodnieniem”.
  Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (w tym pozwolenia wodno-prawnego) oraz wykonanie robót budowlanych, w skład których weszło odwodnienie drogi (układ drenarski – rury drenarskie i studzienki inspekcyjne), odprowadzenie do rowu melioracyjnego, wymiana konstrukcji podbudowy drogi i wykonanie nawierzchni z betonu asflatowego.
 • E - administracja - podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy w Brzeszczach

  E - administracja - podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy w Brzeszczach

  Gmina Brzeszcze pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "E-Brzeszcze - wdrożenie nowych e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Brzeszcz". Wysokość pozyskanego dofinansowania to ponad 332 tysiące złotych.
 • Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze – etap I

  Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze – etap I

  Gmina Brzeszcze pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansowanie w wysokości 188.869, 00 zł na realizację projektu "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze – etap I”.
  W ramach projektu mieszkańcy Gminy Brzeszcze uzyskują dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych (niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe centralnego ogrzewania oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych) na nowoczesne ogrzewanie węglowe (kotły posiadające certyfikat klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia) lub gazowe.
  Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczono w zakładce EKO-Brzeszcze.
Strona: 1 2 3 4 5 6 7
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies