Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu weryfikuje bazę ewidencji gruntów i budynków

Starosta Oświęcimski informuje o rozpoczęciu prac dotyczących weryfikacji i poprawy jakości bazy ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Brzeszcze. Na podstawie analizy danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz wywiadów terenowych i geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, opracowany zostanie projekt operatu opisowo – kartograficznego, który następnie będzie wyłożony do publicznej wiadomości z możliwością składania uwag.
INFORMACJA
Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późniejszymi zmianami)

Starosta Oświęcimski informuje
o rozpoczęciu prac dotyczących weryfikacji i poprawy jakości bazy ewidencji gruntów
i budynków prowadzonych w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Brzeszcze – miasto dla obrębów: Brzeszcze, Brzeszcze – Jawiszowice oraz dla jednostki ewidencyjnej Brzeszcze – obszar wiejski dla obrębów: Jawiszowice, Przecieszyn, Skidziń, Wilczkowice, Zasole

 
  1. Prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zostaną wykonane w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Podziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział tych środków w wartości zamówienia wynosi 84,42%.
Wykonawcą prac jest Konsorcjum firm: IGEKA – usługi geodezyjne i informatyczne Daniel Jasiurkowski, ul. Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz, UNIMAP S.C., J.Bryk, D.Malcharek, ul. Gliwicka 127, 40-856 Katowice oraz Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Vertical Sp. z o.o. ul. Stodolna 31, 44-240 Żory reprezentowane przez Lidera Konsorcjum – IGEKA – Usługi geodezyjne i informatyczne  . Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1843 z późniejszymi zmianami)
 
  1. Praca zostanie wykonana w dwóch etapach. Etap I obejmować będzie analizę danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz prace służące wyeliminowaniu niezgodności,  zostaną wykonane wywiady terenowe, w tym weryfikacji danych ewidencyjnych, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz weryfikacji danych zebranych i zarejestrowanych w roboczej bazie danych wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji. Etap II obejmować będzie przygotowanie i udział w wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego wraz z rejestracją uwag zgłaszanych przez uczestników wyłożenia oraz ich rozpatrzeniem.
 
  1. Projekt operatu opisowo – kartograficznego zostanie na okres 15 dni roboczych wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 
  1. Starosta  poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeszcze i siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu , na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.
 
  1. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
 
  1. Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
 
  1. Po upływie terminu wyłożenia, o którym mowa w pkt 6, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
 
  1. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego informacji  o modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 
  1. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów  Starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją  gruntów i budynków. 
 
Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz dodatkowo na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzeszczach.
 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies