Przetarg ustny nieograniczony na wybór najemcy lokalu użytkowego

Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wybór najemcy lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Brzeszczach. Przetarg odbędzie się w czwartek 27 lipca 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach.
INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:
1. Nieruchomość położona jest w Brzeszczach przy ul. Dworcowej 3, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami usługowymi, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki 757/129 o pow. 0,1377 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KR1E/00043508/8 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu.
2. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy, znajdujący się na parterze budynku o którym mowa w pkt 1 o łącznej powierzchni użytkowej 99,90 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej nieuciążliwej. Przedmiotowy lokal oznaczony został kolorem czerwonym na załączniku do niniejszego ogłoszenia.
3. W lokalu o którym mowa w pkt 2 znajdują się dwa urządzenia bankomatowe, oznaczone kolorem zielonym na załączniku do niniejszego ogłoszenia.
4. Lokal posiada wejście bezpośrednio na poziomie gruntu.
5. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, komputerową, klimatyzacji i wentylacji, alarmową (centrala alarmowa, czujki ruchu, okablowanie).
6. Przedmiotowy lokal wolny jest od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.
7. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze (uchwała nr XXXIII/313/05 z dnia 5.11.2005 r. z późn. zm.) teren oznaczony jest symbolem: J.14.M1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych (np.: handlowych, gastronomicznych, kulturalnych)

WARUNKI UMOWY:
1. Lokal przeznaczony jest do prowadzenia działalności usługowej nieuciążliwej.
2. Cena wywoławcza stawki czynszu za najem przedmiotowego lokalu wynosi – 51,66 zł/m2 brutto, w tym podatek VAT stawka 23% (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy).
3. Czynsz będzie płatny miesięcznie na podstawie faktur VAT Zarządcy budynku.
4. Stawka czynszu będzie podlegała waloryzacji raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polskim.
5. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
6. Lokal przeznaczony jest do oddania w najem na okres 3 lat.
7. Do obowiązków Najemcy należeć będzie zawarcie umowy z właścicielem bankomatów, określającej warunki podnajmu i obowiązki stron, obowiązującej od dnia 1.09.2023 r.
8. Wszystkie koszty związane z przystosowaniem lokalu do prowadzenia usług ponosw całości Najemca. Jeżeli w ramach przystosowania lokalu do prowadzenia działalności nastąpi konieczność wykonania prac budowlanych ingerujących w nieruchomość wspólną, Najemca własnym staraniem i na własny koszt uzyska zgodę na przeprowadzenie inwestycji od Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 3, 32-620 Brzeszcze, ul. Dworcowa 3.
9. Brak uzyskania zgody o której mowa w pkt 8 nie zwalnia Najemcy z obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu.
10. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zużycia mediów w lokalu.
11. Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu. Projekt umowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości pok. 218.

WARUNKI PRZETARGU:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 137 (mała sala narad).
2. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 19.07.2023 r. od godz. 10:00 do godz. 11:00.

3. Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu wynosi – 3.000 zł i należy je wpłacić na rachunek bankowy Gminy Brzeszcze tj. Bank Spółdzielczy Miedźna O/Brzeszcze, nr rachunku 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 do dnia 25.07.2023 r. Za datędokonania płatności uważa się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Gminy Brzeszcze.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wpłacenia wadium jest złożenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4 do dnia 25.07.2023 r. pisemnego oświadczenia uczestnika przetargu o treści: „Zapoznałem/łam się z regulaminem przeprowadzania przetargów na wybór najemców lub dzierżawców lokali użytkowych, garaży oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Brzeszcze oraz z projektem umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Brzeszczach przy ul. Dworcowej 3 i przyjmuję je bez zastrzeżeń”.
5. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.
6. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie licytacji, gdzie po trzykrotnym wywołaniu najwyżej zaoferowanej stawki, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
7. Każdorazowe postąpienie przy licytacji nie może być mniejsze niż 0,10 zł/m2.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9. Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu lokalu będącej przedmiotem przetargu.
10. Umowa najmu lokalu zostanie podpisana w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.
11. Umowa najmu lokalu będzie wiązać strony od dnia 1.09.2023 r. do dnia 31.08.2026 r.
12. Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargów na wybór najemców lub dzierżawców lokali użytkowych, garaży oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Brzeszcze, nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz projektu umowy można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, pok. 218, telefon, 32 77 28 559, 32 77 28 570.
13. Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.
14. Termin wywieszenia ogłoszenia: od 11.07.2023 r. do 25.07.2023 r.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies