Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze

Burmistrz Brzeszcz zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze. Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu od 19 maja do 17 czerwca 2021 roku.
Zakres zamian wprowadzonych w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze dotyczy:
  1. Korekty złóż,
  2. Korekty terenów i obszarów górniczych,
  3. Wprowadzenia obszarów osuwania się mas ziemnych,
  4. Korekty w zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
  5. Uzupełnienia przeznaczenia terenów ZU,
  6. Uzupełnienia wskaźników w terenach ZN i R,
  7. Korekty oznaczeń graficznych,
  8. Korekty obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów zagrożenia powodzią.

Projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu od 19 maja do 17 czerwca 2021 r. poprzez:
  • Bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna  4, codziennie w godzinach od 8.00 do 13.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty - mailowo pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerami: 32/77 28 577, 32/77 28 575
  • Zamieszczenie projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach - KLIKNIJ
widok z lotu ptaka - ul. turystyczna - Osiedle Paderewskiego i osiedle domów jednorozdzinnych


Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia projektant zmiany studium.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w zakresie projektu zmiany studium wyłożonego do publicznego wglądu) odbędzie się 27 maja 2021 r. o godzinie 10.00.
W związku z trwającą epidemią (stan zagrożenia epidemiologicznego i związane z nim ograniczenia w przemieszczaniu się i gromadzeniu) dyskusja publiczna, zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741), będzie miała charakter zdalny i odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM, która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag wszystkim zainteresowanym. Dane i informacje niezbędne do uczestniczenia w przedmiotowej dyskusji publicznej będą zamieszczone na stronie internetowej: www.brzeszcze.pl

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, objętym wyłożeniem, może wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy składać do Burmistrza Brzeszcz w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Brzeszcze: ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres [email protected] oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2021 roku.


Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia go do publicznego wglądu.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy – należy składać na piśmie do Burmistrza Brzeszcz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach, na jego adres lub drogą elektroniczną.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Brzeszcz.


 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies