Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

5.10.2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawy jego jakości, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Brzeszcze oraz zwiększenia efektywności energetycznej, czyli lepszego gospodarowania nośnikami energii, które zużywamy na co dzień i co za tym idzie zmiany naszych postaw konsumpcyjnych jako odbiorców i użytkowników energii na terenie gminy.

Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Brzeszcze, działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie rynku energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych wraz z określeniem korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z realizacji tych działań. Cel ten jest zbieżny z dotychczasową polityką energetyczną Gminy Brzeszcze
i wpisuje się w dotychczasową funkcjonalność poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy w Brzeszczach.

 

MISJA:

Gmina Brzeszcze będzie dążyła do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez nowoczesne inwestycje w infrastrukturę, dbałość o środowisko naturalne, upowszechnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wspieranie przedsiębiorczości i aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców, rozwój turystyki i rekreacji, poszanowanie tradycji i wartości gminy.

 

PGN ma charakter dokumentu obowiązującego, określającego cele strategiczne i szczegółowe oraz działania dla ich osiągnięcia w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania. Ustalone zostaną również zasady monitorowania i raportowania wyników wdrażanej polityki niskoemisyjnej.

 

CEL STRATEGICZNY Z ZAKRESU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ:

Dążenie do osiągnięcia i utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy do 2020 roku bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną, bez wzrostu emisji CO2 i przy zwiększeniu udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Gminy.

 

Cele szczegółowe, których osiągnięcie zakłada PGN:

 1. Wdrażanie wizji Gminy jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony i ekologiczny.

 2. Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie gminy, a także emisji pochodzącej z transportu, spełnienie norm w zakresie jakości powietrza.

 3. Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 4. Zwiększenie efektywności wytwarzania/dostarczania/wykorzystania energii.

 5. Rozwój systemów zaopatrzenia w paliwa i energię zmniejszających występowanie efektu niskiej emisji zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów, benzo(a)pirenu, ozonu i arsenu).

 6. Poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej, rewitalizacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych.

 7. Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią i pozostałymi mediami.

 8. Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę eko-energetyczną oraz jakość powietrza.

 9. Promocja i realizacja wizji zrównoważonego transportu - z uwzględnieniem transportu publicznego, indywidualnego i rowerowego.

 10. Promocja i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego.

 11. Promocja energooszczędnych systemów oświetleniowych.

 

Powyższe cele zostaną osiągnięte w efekcie realizacji w latach 2015-2020 kilkunastu przedsięwzięć, zakładających interwencję w sektorze infrastruktury komunalnej i użyteczności publicznej, transportu, mieszkalnictwa, handlu, usług i przedsiębiorstw.

 

Podstawowe parametry Planu to:

 • Nakłady całkowite dla proponowanych do wdrożenia przedsięwzięć – 50 833 467 zł, w tym przewidywane nakłady z budżetu gminy – 10 922 620 zł.

 • Oszczędności energii po wdrożeniu proponowanych w Planie przedsięwzięć – 13 688 MWh/rok

 • Oszczędność kosztów energii po wdrożeniu proponowanych w Planie przedsięwzięć –

  1 700 078 zł/rok

 • Zmniejszenie emisji CO2 po wdrożeniu proponowanych w Planie przedsięwzięć – 5 381 MgCO2/rok

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Brzeszcze uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


 


Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies