Ogłoszenie o 3 przetargu Przecieszyn ul. Długa

18.05.2015
Burmistrz Brzeszcz ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Brzeszcze, 15.05.2015r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014r. poz 518 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2004r. poz. 1490), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonego Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30.09.2005r., a także Uchwały Nr XXXIX/392/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24.04.2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Przecieszynie,


Burmistrz Brzeszcz
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Przecieszynie przy ul. Długiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerami działek: 973/1 o powierzchni 561 m2 i 87/76 o powierzchni 521 m2 (łączna powierzchnia nieruchomości: 1082 m2), zapisana w księdze wieczystej KR1E/00061985/7 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiąca własność Gminy Brzeszcze.


Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu ma kształt nieregularny. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej ul. Długa, która od strony południowej prowadzi do drogi powiatowej ul. Wyzwolenia.
Otoczenie nieruchomości dostępne jest do uzbrojenia w zakresie sieci wodociągowej, gazowej oraz sieci elektrycznej.


W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze, działka 973/1 położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej oznaczonym symbolem P.31.M3., natomiast działka 87/76 w około 75% położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej oznaczonym symbolem P.31.M3, a w pozostałej części w obszarze zieleni nieurządzonej (łąk i pastwisk) oznaczonym symbolem P.22/37.ZN. Ponadto działki znajdują się w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.
W dziale III Księgi Wieczystej KR1E/00061985/7 „Prawa, roszczenia i ograniczenia” wpisane zostało ograniczone prawo rzeczowe przeniesione z KW KR1E/00043513/6, związane z bezpłatną służebnością gruntową przechodu, przejazdu i przegonu pasem szerokości 5-ciu metrów od drogi głównej zachodnim brzegiem działki bud. 97 w Przecieszynie na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki gruntowej numer 103/1 w Przecieszynie. Działka numer 97pb w 2003 roku zmieniła oznaczenie na działkę 973, a następnie decyzją znak GPiOŚ.6831.69.2012 z dnia 15.02.2013r. podzieliła się na działki numer:
 • 973/1 o powierzchni 561m2,
 • 973/2 o powierzchni 145m2 - nie będącą przedmiotem przetargu, na której ustanowiona została w/w służebność. 1. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 15.09.2014r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
   
 2. Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 20.04.2014r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
   
 3. Trzeci przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 czerwca 2015r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.


 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 25 000,00 zł (wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o 23% VAT).


 1. Wadium: 2 500,00 zł.
   
 2. Postąpienie netto: nie mniej niż 1% tj. 250,00 zł


 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 22 czerwca 2015r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach.


 1. Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 18.05.2015r. do dnia 22.06.2015r.
   
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.


Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.


Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon (0-32) 7728580, 7728575.


Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies