Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

26.02.2013
OGŁOSZENIE O  PRZETARGU
Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30 września 2005r., a także Uchwały Nr XXI/216/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Skidziniu, a także Zarządzenia nr 10/2013 Burmistrza Brzeszcz z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
Burmistrz Brzeszcz ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki 2190/2 o powierzchni 4947 m2, położonej w Skidziniu w rejonie ulic Piwnej i Oświęcimskiej, zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00045479/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze. Na nieruchomości usytuowany jest budynek jednokondygnacyjny tzw. „Dworek”, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej pomieszczeń 376,65 m2, powierzchni zabudowy 549,19 m2 i kubaturze 3 495,00 m3.

Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.
  1. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu odległa do 7,5m od osi ul. Oświęcimskiej położona jest w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi lokalnej, oznaczonym symbolem L1x2,  odległa do 6m od osi ul. Piwnej oraz   pasem szerokości około 10m wzdłuż północnej granicy w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi dojazdowej, oznaczonym symbolem D1x2, pozostała część w obszarze usług nieuciążliwych przeznaczonych dla realizacji celów publicznych, oznaczonym symbolem S.5.UN.”P”. Zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu miejscowego działka znajduje się w obszarze o wysokich walorach kulturowych i zabudowana jest obiektem architektonicznym o wysokiej wartości zabytkowej i historycznej. Ponadto działka znajduje się w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.

    Budynek byłego „Dworku” ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków opracowanej przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie (Kraków 2007r.)

    Gmina Brzeszcze jest w posiadaniu wytycznych konserwatorskich Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, dotyczących przyszłego zagospodarowania obiektu.
  2. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 kwietnia 2013r. o godzinie 900 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400 000,00 zł.
  4. Wadium: 40 000,00 zł.
  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2013r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach).

Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728571, 7728570.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies