Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych - garaże na motory - przy ulicy Narutowicza 36

21.12.2010
: 21.12.2010

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia       14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108, Dz. U. z 2009r. Nr 55, poz 450), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30 września 2005r., Uchwały XXXIX/433/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży      w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych znajdujących się w budynku wielolokalowym położonym w Brzeszczach przy ulicy Gabriela Narutowicza 36.

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokali użytkowych (garaże na motory)

oznaczonych:

stanowiące własność Gminy Brzeszcze,
  1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionych lokali odbył się w dniu 4.11.2010r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
  2. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze wymieniony budynek wielolokalowy leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym symbolem J 12 M1.
  3. Lokale zlokalizowane są na poziomie przyziemia w budynku mieszkalnym wielolokalowym. Ścianki działowe pomiędzy lokalami użytkowymi wykonane są jako konstrukcja stalowa (siatka+kształtowniki). Wyposażone są  w instalację oświetleniową, zbywający jednak nie zapewnia dostaw energii elektrycznej. W części lokali zlokalizowane są wyciory kominowe, instalacje c.o oraz wodno-kanalizacyjne stanowiące część wspólną nieruchomości. Nabywcy lokali zobowiązani są do nieodpłatnego udostępnienia ich odpowiednim służbom  w celu przeprowadzenia kontroli okresowych, konserwacji lub usunięcia awarii. Lokale wymagają wykonania drobnych napraw oraz odświeżenia powłok malarskich.
  4. Lokale nie są obciążone prawem osób trzecich.
  5. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 15 lutego 2011r. w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy  Bank Spółdzielczy Miedźna O/Brzeszcze   nr 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 najpóźniej do dnia 11 lutego 2011r.

Uwaga!!
W przypadku  wpłaty wadium przelewem, za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach.

Wpłacenie wadium w wysokości  460,00 zł upoważnia do brania udziału we wszystkich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali użytkowych wymienionych w tabeli w wierszach od 1 do 8.
W przypadku wpłaty wadium na wybrane lokale użytkowe należy podać ich numery.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności lokalu wraz z ułamkową częścią wspólną budynku oraz gruntu ponosi nabywca.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz 535 z późn. zm./

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika            z przepisów cytowanej wyżej ustawy. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem  aktu notarialnego wpłacone wadium przepada.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.


Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728570, 7728571.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies